Mentorschap


Behalve dat sommige mensen, al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën te behartigen komt het ook voor dat mensen op het persoonlijke en/of medische vlak (persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding niet zijnde financieel) onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

Sommige meerderjarigen kunnen als gevolg van ouderdom, ziekte of handicap zelf niet meer hun maatschappelijke en of medische belangen behartigen en zijn daardoor aangewezen op anderen.

Is er sprake van zo’n situatie dan is het zinvol om een mentor te benoemen.

Een verzoek tot instellen van mentorschap kan worden gedaan door betrokkene zelf, zijn partner, familielid of via de officier van justitie.

Als mentor kan worden voorgedragen de partner, een familielid of kennis.

Almass Administratie en BewindvoeringOmdat niet iedereen mensen om zich heen heeft die de taak van mentor op zich willen en/of kunnen nemen kan op verzoek Almass Bewindvoering B.V. worden benoemd. Vaak is het zinvol om een professioneel kantoor als Almass Bewindvoering B.V. te laten benoemen om belangenverstrengeling uit te sluiten.

Het verzoek dient bij de Kantonrechter te worden ingediend. De Kantonrechter beslist of de voorgestelde maatregel in uw situatie geschikt wordt bevonden.

Aan professioneel mentorschap zijn eisen verbonden en is deskundigheid een vereiste.

Voor betrokkene zelf is het van groot belang dat voor deugdelijke, deskundige en betrouwbare belangenbehartiging wordt gekozen.

TAKEN VAN EEN MENTOR

  • Periodiek overleg met betrokkene
  • Periodiek overleg met (huis)arts en/of instelling waar betrokkene verblijft.
  • Het vertegenwoordigen van betrokkene tijdens multi disciplinair overleg (MDO).
  • Toezicht houden op de zorg (voldoet de zorg nog wel aan de behoefte van betrokkene)
  • Zo nodig initiatieven ontplooien welke het welzijn van betrokkene vergroot.
  • Periodieke informatie verstrekken aan de Rechtbank omtrent de wijze waarop de belangen zijn/worden behartigd.

KOSTEN VAN MENTORSCHAP

De kosten van mentorschap worden jaarlijks door het ministerie vastgesteld.
Voor de huidige tarieven klik hier.

Voor mensen die het mentorschap door Almass Bewindvoering B.V. niet zelf kunnen betalen is er de mogelijkheid om via de Gemeente bijzondere bijstand aan te vragen.

Het mentorschap eindigt bij overlijden of op het moment dat de kantonrechter het mentorschap opheft. Dit kan bijvoorbeeld zijn op moment is komen vast te staan dat iemand zijn belangen weer zelfstandig kan behartigen.