Beschermingsbewind


Soms zijn mensen al dan niet tijdelijk, niet in staat om zelfstandig hun financiële belangen te behartigen. Het kan dan een goede keuze zijn om de goederen en het vermogen van betrokkenen onder bewind te stellen.

Een verzoek tot onderbewindstelling kan worden gedaan door betrokkene zelf, zijn partner, familielid of via de officier van justitie.

Als bewindvoerder kan worden voorgedragen de partner, een familielid of kennis.

Omdat niet iedereen mensen om zich heen heeft die deze taak op zich willen en/of kunnen nemen kan op verzoek Almass Bewindvoering B.V. worden benoemd. Vaak is het zinvol om een professioneel kantoor als Almass Bewindvoering B.V. te laten benoemen om belangenverstrengeling uit te sluiten.

Het verzoek dient bij de Kantonrechter te worden ingediend. De Kantonrechter beslist of de voorgestelde maatregel in uw situatie geschikt wordt bevonden.

Sommige meerderjarigen kunnen als gevolg van ouderdom, ziekte of handicap zelf niet meer hun financiële belangen behartigen en zijn daardoor aangewezen op anderen.

Aan de belangenbehartiging zijn echter ook eisen verbonden en is deskundigheid een vereiste.

Voor betrokkene zelf is het van groot belang dat voor deugdelijke, deskundige en betrouwbare belangenbehartiging wordt gekozen.

De bewindvoerder is periodiek rekening en verantwoording verschuldigd aan de Kantonrechter over de wijze waarop de belangen van betrokkenen zijn/worden behartigd.

TAKEN BEWINDVOERDER:

 • Opstellen plan van aanpak
 • Opstellen van de boedelbeschrijving bij aanvang van het bewind
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een tweetal bankrekeningen (beheer- en leefgeldrekening)
 • Het overzichtelijk voeren van de financiële administratie
 • Het verzorgen van betalingen
 • Aanvragen van toeslagen
 • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Beheer verzekeringen-pakket
 • Aanvragen van kwijtschelding
 • Het verzorgen van correspondentie
 • Rekening en verantwoording Kantonrechter

BEWIND REGISTER

Het Centraal Curatele- en Bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als het bewind wordt opgeheven, wordt de registratie verwijderd uit het register.

KOSTEN BEWINDVOERING

De kosten van bewindvoering worden jaarlijks door het ministerie vastgesteld.

Voor de huidige tarieven klik hier.

Voor mensen die de ondersteuning van Almass Bewindvoering B.V. niet zelf kunnen betalen is er de mogelijkheid om via de Gemeente bijzondere bijstand aan te vragen.

Het bewind eindigt bij overlijden of op het moment dat de kantonrechter het bewind opheft. Dit kan het moment zijn dat is komen vast te staan dat iemand zijn belangen weer zelfstandig kan behartigen.

 

CURATELE

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel.

Klik hier voor meer informatie.

MENTORSCHAP

Behalve dat sommige mensen, al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën te behartigen komt het ook voor dat mensen op het persoonlijke en/of medische vlak (persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding niet zijnde financieel) niet meer voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

Klik hier voor meer informatie.