Curatele


Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel.

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de Kantonrechter op verzoek Curatele instellen.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelingen (bewind en/of mentorschap) onvoldoende zijn.

Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ok het gezag over minderjarige kinderen. Hij/Zij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten.

Een verzoek tot instellen van curatele kan worden gedaan door betrokkene zelf, zijn partner, familielid of via de officier van justitie.

Als curator kan worden voorgedragen de partner, een familielid of kennis.

Almass Administratie en BewindvoeringOmdat niet iedereen mensen om zich heen heeft die de taak van mentor op zich kunnen en/of willen nemen kan op verzoek Almass Bewindvoering B.V. worden benoemd. Vaak is het ook zinvol om een professioneel kantoor als Almass Bewindvoering B.V. te laten benoemen om belangenverstrengeling uit te sluiten.

Het verzoek dient bij de Kantonrechter te worden ingediend. De Kantonrechter beslist of de voorgestelde maatregel in uw situatie geschikt wordt bevonden.

Curatele kan in een spoedprocedure worden aangevraagd.

WAT HOUDT CURATELE IN?

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. De kantonrechter benoemt de curator. De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming van de persoon en zijn vermogen, en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.
Er zijn twee soorten curatoren:

de professionele curator: is van beroep curator en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.
de familiaire (niet-professionele) curator: is vaak een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis.

CURATELE REGISTER.

De curator dient er zorg voor te dragen dat de curatele in de openbare registers worden aangetekend. De Rechtbank zorgt voor de publicatie van de beschikking in het openbaar Centraal Curatele- en bewindregister en in de Staatscourant. De Rechtbank bericht ook de gemeente waar de betrokkenen staat ingeschreven.

Het Centraal Curatele- en Bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en de registratie verwijderd uit het register.