Klachtenreglement Almass Bewindvoering B.V.


Artikel 1

Almass Bewindvoering B.V.; de rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen en verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren en klachten volgens het klachtenreglement. Cliënt; een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld bij Almass Bewindvoering B.V.  Klacht; schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van en gericht aan Almass Bewindvoering B.V.

Artikel 2

De klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van Almass Bewindvoering B.V.. Een klacht kan worden ingediend door diegene die gerechtigd is de bewindvoerder te verzoeken als bedoeld in art. 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De klachtenregeling blijft geldig tot een jaar na het afsluiten van dossiers van ex-cliënten. De klachtenregeling geldt ook voor erfgenamen van de cliënt binnen een termijn van 1 jaar na overlijden van de cliënt.

Artikel 3

Een klacht wordt ingediend via een brief of mail bij Almass Bewindvoering B.V. en wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Wanneer de klacht ongegrond wordt verklaard zal dit in een toelichting per brief of mail worden verstrekt. Getracht zal worden de klacht per mail op te lossen. Wanneer dit niet lukt zal Almass Bewindvoering B.V. een afspraak maken met de cliënt, liefst met en bij een hulpverleningsorganisatie. Eventuele oplossingen of gemaakte afspraken zullen door Almass Bewindvoering B.V. schriftelijk binnen 10 werkdagen worden bevestigd aan de cliënt.

Artikel 4

Wanneer de cliënt zich inmiddels met dezelfde klacht tot de rechtbank heeft gewend zal de klachtenprocedure genoemd in artikel 3 worden stopgezet om reactie van dezelfde rechtbank af te wachten. Als deze reactie is ontvangen zal Almass Bewindvoering B.V. hierop binnen 10 werkdagen schriftelijk reageren.

Artikel 5

Almass Bewindvoering B.V. is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten; dit zal worden bijgehouden in het klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om de meest voorkomende klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Artikel 6

Alle klachten en bezwaren zullen door Almass Bewindvoering B.V. met strikte geheimhouding worden afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal er vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

Artikel 7

Bovenstaande klachtenregeling is in werking getreden op 1-1-2016 en geldt voor onbepaalde tijd. Het klachtenreglement voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.